Skierowanie na badania psychologiczne druk

Pobierz

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej I, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [404.65 KB] 9.Pobierz darmowy wzór skierowania na badania lekarskie w formacie PDF i DOCX!. Udostępnij.. Znajdują się tu również regulaminy oraz wnioski i reklamacje.. Na życzenie klienta może mieć wdrukowane na stałe dane przychodni.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE (pieczątka jednostki kierującej na badania) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39m ust.. Przejawem tego jest choćby obowiązek zawierania .Wniosek o wydanie karty indywidualnej ucznia.. W celu zamówienia druków spersonalizowanych prosimy o kontakt.Jak poprawnie wypełnić skierowanie na badania lekarskie.. zm.), kieruję :MZ z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów): Skierowanie na badanie psychologiczne (wg załącznika nr 1 do rozp.). 2019, poz. 2127 Papier samokopiujący Format A-5 Druk dostarczany bez znaku wodnego UNIDRUK.. Skierowanie na badanie psychologiczne (od pracodawcy)Skierowanie na badanie psychologiczne.. Formularz aktywny w formacie GOFIN (wypełnianie, drukowanie, zapisywanie, wprowadzanie zmian) Uwaga !. Druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.10.2019, Dz. U..

4.Skierowanie na badanie psychologiczne.

Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [14.39 KB] 7.. Druk skierowania na badanie psychologiczne dla innych zawodów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [18.41 KB] 8.. Otwórz druk GOFIN.. Załącznik nr 2 do umowy (organizacja świadczeń zdrowotnych udzielanych w MOMP) Załącznik nr 4 do umowy (skierowanie na badanie profilaktyczne) Załącznik nr 5 do umowy (skierowanie na badanie sanitarno - epidemiologiczne) WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, UCZNIÓW TYCH .Opis: OPBP Orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.. z 25 czerwca 1996 nr 69, poz. 332.. Druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.10.2019, Dz. U.. Aby korzystać z druku niezbędna jest jednorazowa instalacja Programu DRUKI Gofin - więcej ».. Aktualny druk skierowania na badanie psychologiczne Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców (kliknij tu) Druk skierowania na badania psychologiczne dla innych zawodów (kliknij tu)Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie stażu kierunkowego do specjalizacji.. Zanim podpiszemy .SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE.. SKIEROWANIE na konsultację psychologiczną - DLA LEKARZY..

SKIEROWANIE na badanie psychologiczne - DLA FIRM.

Druki do pobrania, Luxmed LublinWzór takiego skierowania na badania medycyny pracy został ściśle określony jako załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.Druk skierowania na badania psychologiczne dla kierowców wykonujących transport drogowy czy kierowców pojazdów służbowych.. 1.Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.Dotyczy przedsiębiorców zatrudniających pracowników, których praca wymaga pełnej sprawności psychofizycznej, m.in.: operatorzy maszyn i urządzeń, osoby pracujące na wysokości, kierowcy prowadzący samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi).. w okresie epidemii COVID-19 .. Formularz zgłoszenia .Skierowanie na badanie psychologiczne w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracyPliki do pobrania..

SKIEROWANIE na pełne badanie psychologiczne - DLA LEKARZA.

1 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania .. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).. Na życzenie klienta może mieć wdrukowane na stałe dane przychodni.. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego (kształcenie specjalne, indywidualne nauczanie itp.).. Pobierz PDF.6.. Działając na podstawie: wpisujemy podstawę prawną lub w przypadku braku podstawy prawnej .Skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne) Podgląd druku.. Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej (§ 2 ust.. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.. Kieruję Pana / Panią: tutaj podajemy imię i nazwisko osoby kierowanej na badanie psychologiczne dla kierowcy.. Proponuję zbieranie dokumentów rozpocząć od skierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.. SKIEROWANIE NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie §2 ust.. **) w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer .Pacjenci Luxmed pobiorą tutaj skierowania i druki na badania..

Zgłoszenie na badania diagnostyczne.Wzory skierowań.

Pieczątka i podpis podmiotu kierującego: wpisujemy dane rejestrowe firmy lub przybijamy pieczęć firmową.. W oparciu o przepisy art. 39k oraz art. 39l ust.. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.Skierowania na badania psychologiczne - dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania Poniżej znajdują się formularze skierowań na badania: skierowanie od pracodawcy na badanie psychologiczne i skierowanie od lekarza na konsultację psychologiczną.. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia skierowania.. SKIEROWANIE indywidualne - DLA OSOBY PRYWATNEJ.Skierowanie jest ważne 30 dni od daty jego otrzymania.. Skierowanie na konsultację psychologiczną (czę ć A - wg zał.. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia skierowania.. Ustawodawca nie precyzuje wzorów skierowań na badanie psychologiczne zarówno dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, jak i osób kierowanych przez lekarza Skierowanie na badanie psychologiczne kierowcy Skierowanie na badanie psychologiczne pracownikana badanie w celu wydania oceny o braku lub istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku: ………………………………………………………………………………………………………… Uwagi: ………………………………………………………… (czytelny podpis osoby kierującej na badanie) *) Wpisać podstawę prawną, przy braku podstawy skreślić.. Wraz z wejściem ustawy o służbie medycyny pracy oraz na podstawie art. 229 Kodeksu pracy (dalej k.p.) ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek profilaktycznego kontrolowania stanu zdrowia pracowników.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) możliwość skierowania pracownika- kierowcę na badanie psychologiczne posiada lekarz medycyny pracy, pracodawca oraz policja.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Pana/Panią ….. (imię i nazwisko)Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu.. Osoby posiadające skierowanie na badanie zgłaszają się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania.Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał.. Jeśli chcemy zatrudnić nowego pracownika.. Druk skierowania na badanie psychologiczne (z podstawą prawną): doc | pdf | odt.Skierowanie na badanie psychologiczne Wersja z jedną kopią (bloczek) - 50 kpl.. Zaświadczenie lekarskie.. Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy - dotyczy lekarzy wykonujących praktykę lekarską lub zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej Wypełnia tylko lekarz!. 5.Karta Badania Psychologicznego A3 - cztery strony.. Jesteśmy pewni kogo chcemy zatrudnić i na jakie stanowisko pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt