Sprawozdanie z realizacji działań profilaktycznych w szkole

Pobierz

Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.. W realizacji tych zadań szkoła powinna współpracować z rodziną ucznia oraz różnymi instytucjami (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, sąd, ośrodkiI.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte w programie Wychowawczo — Profilaktycznym Szkoly.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. Powstańców 1863 roku w Lututowie.. Józefa Gardeckiego za rok szkolny 2018/2019 w klasach I-VIII Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilatyczno- Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą RadySprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu.. Przedstawiciel MEN/ ORE 13:00 - 13:45 Istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i .Oct 21, 2020Jun 28, 2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU "RAZ, DWA, TRZY - BĄDŹ BEZPIECZNY I TY" W LATACH 2013-2017 Pracę z programem profilaktyczno-prewencyjnym "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty" rozpoczęliśmy w listopadzie 2007 roku..

2.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 225 im.

Były to: ankiety, swobodne wypowiedzi uczniów, obserwacja własna.. 1 Środki uzależniające.. Monitorowanie realizacji działań, ewaluacja: a) Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, b) Zapisywanie przebiegu pracy z uczniem (sprawozdania, ewaluacja, wnioski), c) Kierowanie na dodatkowe badania do specjalistów, konsultacje.. Realizujemy więc program już 10 rok.. o Rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów.. Przejdź do menu głównego; Przejdź do menu dodatkowego; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarki; Mapa strony; Szkoła Podstawowa im.. Służy ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014 .. Analiza wyników ankiet pozwoli na zaplanowanie .Z przeprowadzonej przeze mnie ewaluacji wynika, iż w trakcie trwania programu udało się uzyskać następujące efekty: • integracja wychowanków, poprawa stosunków interpersonalnych w grupie, • stosowanie przez wychowanków poznanych sposobów komunikowania się, • nabycie umiejętności współpracy w grupie, • nabycie umiejętności rozpoznawania uczuć,- oferta szkoły w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 3. : spadł poziom hałasu, atmosfera w jakiej spożywane są posiłki stała się bardziej przyjazna, rodzice zaangażowali się w działania związane z programem Szkoła Promująca Zdrowie..

Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.

W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej.. Realizacja programów profilaktycznych przy współpracy z PSSE: Dopalaczom mówimy STOP, .wnioski z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym; wnioski z diagnozy środowiska szkolnego wykonanej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.. udzielanie pomocy rodzicom w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, zorganizowanie dla rodziców uczniów klas trzecich wykładu nt. Wspierania ucznia przed egzaminem maturalnym.. • funkcjonowania biblioteki szkolnej; • realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; • organizacji praktycznej nauki zawodu;realizując działania opisane w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. "w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii" (dz. u. z 2015 r., poz. 1249) oraz uwzględniając zalecenia …Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021 I.. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA.. Wzory sprawozdań: SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA W II SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 : Arkusze obserwacji: ARKUSZ OBSERWACJI DORADCZO - DOSKONALĄCEJ : ARKUSZ OBSERWACJI PRACY PEDAGOGA, OBSERWACJA ..

Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne wykazały adekwatność podjętych działań.

procedur, systematyczne zapoznawanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w szkole i podczas wyjść klasowych .. telefonu komórkowego na terenie szkoły szybkie działanie w przypadku incydentów .realizując działania opisane w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. "w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii" (dz. u. z 2015 r., poz. 1249) oraz uwzględniając zalecenia …Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki Program profilaktyki naszej szkoły został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego.. Realizacja w klasach 1-3 do programu profilaktycznego "Nie pal przy mnie proszę" - zajęcia warsztatowe mające na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej zdrowia i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU "SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO" W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM..

... w zakresie zadania- upowszechnianie i realizacja w szkole działań służących budowaniu więzi ze wspólnotą lokalną i narodową, ...

Zespół Szkół im.. Dwukrotnie otrzymaliśmy "Certyfikat bezpieczeństwa" na lata 2010 - 2012 i ponownie 2013-2017.Wszystkie działania podejmowane w zakresie realizacji innowacji podlegały ewaluacji.. STANDARYZOWANY ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY zawiera dwie tabele.SPRAWOZDANIE z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH zrealizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez DELEGATURĘ w SIEDLCACH Delegatura w Siedlcach.. Strona główna; Biuletyn Informacji Publicznej; Ustawienia.. Zmiany dotyczących wychowania i profilaktyki w szkole wynikające z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).. Jana Pawła II w Rudnej jest jedną z dwóch i zarazem pierwszą co do wielkości placówką edukacyjną w gminie Rudna.Feb 2, 2022Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce.. 2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem wartości.. Nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi niezwiązanymi bezpośrednio ze szkołą w zakresie realizacji działań profilaktycznych z: o Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.. JANA PAWŁA II W RUDNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1.. Uwagi 1.. Charakterystyka szkoły i jej uwarunkowań środowiskowych.. Na podstawie diagnozy przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19 .podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, a także do działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych czy trud-nych.. Jana Pawła II w Paczkowie 4.pomiar hałasu w stołówce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt