Efekty pracy wychowawcy

Pobierz

Tak też cała klasa winna być wychowawcy znana jako grupa, przy czym zaznaczyć należy, że proces poznawania uczniów indywidualnie, jak też klasy jako całości przebiegać powinien ciągle.Impulsywny wychowawca klasy bardziej narażony jest na nietaktowne zachowanie wobec uczniów niż wychowawca zrównoważony, cierpliwy i panujący nad swymi emocjami.. 1 Podjęte działania : Analiza dokumentów szkolnych oraz prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych adekwatnych do potrzeb nauczyciela7.. Wszyscy nauczyciele chętnie zgodzili się na moją propozycję.. Zawsze są gotowi do podejmowania różnych zadań.. Uświadomienie słabych stron w zakresie czytania i działań matematycznych w klasie 4.. Wychowawcy, nauczyciele kładli nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przez uczniów; efekty: • jest wielu uczniów dobrze przygotowanych do udziału w konkursach wiedzy, zawodach sportowych i chętnie pomagają innym w zdobywaniu wiedzy.. Liczba niedostatecznych ocen cząstkowych wyraźnie zmalała .poprawnie organizuje pracę z uczniem, dokonuje wyboru metod, form i środków adekwatnych do zaplanowanych celów i treści; uzyskuje pozytywne efekty pracy z uczniem (wyniki klasyfikacji, promocji osiągnięcia i sukcesy uczniów; Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki stosuje obowiązujące w szkole procedury4 days agoUZYSKIWANIA POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY §8 ust.2 pkt.1..

Uzyskane efekty wsparcia.

Edukacja polonistyczna -obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji -umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie -zwracanie uwagi na szybką męczliwośćEfekty pracy wychowawczej O efektach wykonywanej przez siebie pracy wychowawcy najczęściej dowiadują się od samych wychowanków, którzy dzwonią, wysyłają kartki, odzywają się na porta-lach społecznościowych, a czasem przyjeżdżają w odwiedziny.Oct 21, 2020Reagują emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. Podjęte działania : 1.. 2.UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY § 8 ust.2 pkt.. Ma on wspomagać rozwój poszczególnych uczniów w sposób celowy i z góry zamierzony.. Wyniki zostały przedstawione na spotkaniach z rodzicami.. więź emocjonalna z nauczycielami, integracja grupy; 2. otwartość i spontaniczność w wrażaniu emocji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, śmiałość w występach publicznych; 3. odczuwanie przynależności do grupy, staranie się przestrzegania zasad i norm grupowych, współpraca podczas zabaw tematycznych, dowolnych;Efekty: Wysoka średnia dydaktyczna oraz tendencja wzrostu nabywanej wiedzy..

... Już po miesiącu intensywnej pracy widać było efekty.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.. Istotną właściwością taktu pedagogicznego jest tez wyrozumiała postawa wychowawcy a także wprowadzanie nastroju zadowolenia w życie klasy ( np. poprzez uatrakcyjnianie zajęć, tym samym przezwyciężanie nudy ).Swoją pracę wychowawczą w klasie I G rozpoczęłam od zwołania zebrania z rodzicami.. Uczniowie muszą być pobudzani do pracy nad sobą, w tym nad "kształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech charakteru i własnej osobowości - stosownie do założonych kryteriów, wzorów oraz ideałów.. METODY BEZPOŚREDNIEEfekt: warsztaty pozwoliły mi na obserwację różnorodnych metod, które mogłam wykorzystać w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu, - uzyskane kwalifikacje i dobra współpraca z kadrą pedagogiczną tejże szkoły zaowocowała dodatkowym zatrudnieniem w charakterze wychowawcy świetlicy w wymiarze pół etatu przez okres .wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. 2 WSTĘP .. Systematycznie odrabiają zadanie domowe.. Uczniowie chętnie korzystają z biblioteki szkolnej; efekt:Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów..

"5.Działanie wychowawcy ma być świadome i intencjonalne.

Rozwijano samorządność wśród uczniów.Dobre efekty podczas pracy w takich placówkach przynosi terapia zajęciowa (zajęcia z plastyki, ćwiczenie gestów, zajęcia ruchowe, ćwiczenie poprawnej wymowy, wzbogacanie zasobu słów, wspólne muzykowanie, powierzanie ról w małych formach teatralnych).. Uczniowie osiągnęli w tym roku szkolnym dobre wyniki, świadczą o tym miesięczne sprawdziany oraz wyniki diagnozy po klasie I.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Sprawozdanie z efektów pracy nauczyciela wychowawcy Podgląd stron Dokument należy do zestawu POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU 2017/2018 Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej Sprawozdanie z efektów pracy nauczyciela wychowawcy Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnegoMetody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze można podzielić ze względu na środki, jakimi dysponuje wychowawca w realizacji zadań..

Przedmiot Rodzaj udzielonego wsparcia Uzyskane efekty 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Są dzieci, które wciąż mają problem z czekaniem na swoją kolej podczas odpowiedzi.edukacyjnych.. Są to cztery rodzaje środków: 1) walory osobiste własne lub innych osób (wpływ osobisty), 2) sytuacje społeczne, 3) grupy formalne i nieformalne, 4) elementy kultury.. Większość dzieci bierze aktywny udział w zajęciach.. "5.Bardzo cenną umiejętnością wychowawcy jest stymulowanie uczniów do samowychowania, czyli świadomego ich udziału we własnym rozwoju.. Choć odbyło się ono poza terminarzem zebrań, wszyscy rodzice przybyli na spotkanie, dzięki czemu mogłam ich poznać, przedstawić swoją osobę, a także działania, jakie zaplanowałam w związku z przejęciem zadań wychowawcy.1.. Bardzo cenną umiejętnością wychowawcy jest stymulowanie uczniów do samowychowania, czyli świadomego ich udziału we własnym rozwoju.. Uczniowie muszą być pobudzani do pracy nad sobą, w tym nad "kształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech charakteru i własnej osobowości - stosownie do założonych kryteriów, wzorów oraz ideałów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt