Plan pracy dydaktyczno wychowawczej w klasie 1

Pobierz

Przypomnienie norm i zasad regulujących stosunki koleżeńskie (wrzesień) oraz zasad kulturalnego zachowania wobec wszystkich pracowników szkoły.. Godziny otwarcia: 6.00 - 16.00 Godziny realizacji podstawy programowej: 8.00 - 13.001 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS 0 - III SP Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z Programem Wychowawczym Szkoły.Dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także środowiska, w którym żyją.1.. cały rok.. Analiza systemu oceniania · Zapoznanie z kryteriami oceniania.PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL. V (nr.. Francesco Nullo w Olkuszu na rok 2012/13 Program Wychowawczy Szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.. Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. Efekty działań wychowawczych:.. Zabawy muzyczno - ruchowe.. Ekologia w naszym domu.. H. Lewsza wrzesień - czerwiec a) zbiórka baterii 2.Plan pracy zespołu przedmiotowego klas I - III.. Systematyczna współpraca z rodzicami, dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym.. I OPIEKUŃCZEJ.. Pożegnanie klas III.. Ten zawód mnie interesuje.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1.. Powstał we wrześniu 2020 r., i może zdarzyć się, że część z moich zamierzeń nie dojdzie do skutku ze względu na sytuację zdrowotną w kraju np. organizacja uroczystości, wycieczki itd.klasa 2. klasy 1-3. klasy 4-6. klasa 1. klasy 5-6 wychowawca kl. 2. nauczyciele ksz.zintegr..

Mikołaj w naszej klasie.

Ćwiczenia w mówieniu.. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA V 2020/2021 Wychowawca: Justyna Drewka.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I.. PRZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZSI.. Uczeń poszukuje różnych haseł wyrażających jego stosunek do przedmiotu oraz charakteryzujących rolę wychowania fizycznego w jego życiu.. Miesiąc Zadania i formy realizacji Odpowiedzialni Termin data/dzień Uwagi 1.. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela1 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Wybór samorządu klasowego (wrzesień) 2.. Opracowany plan pracy wychowawczej jest zgodny ze: Statutem Szkoły,PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ.. Został on oparty na wizji i misji szkoły.Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: Plan opracowała mgr Dorota Chrabąszcz 1.Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka .. Wrzesień Działania na rzecz ekologii: p.. Właściwy stosunek uczniów do nauki, szkoły.. wszyscy .. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje iPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. nauczyciele.. Planowanie pracy pydaktycznej Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania , zwłaszcza długotrwałego złożonego jest planowanie ..

Umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.

Zwiedzanie szkoły i porównywanie jej ze szkołą z podręcznika.. Gdy zabłysną świeczki na choince.. Przegląd poznanych piosenek.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w BRZEŚCIU KUJAWSKIM.. W. Grajoszek - apel z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa wg harmonogramu grudzień lub maj - udział w zawodach sportowych w szkole i poza nią D. Janik wg kalendarzaPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan opracowany został w oparciu o: podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019,1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY 1B (modyfikacja rozkładu wydawnictwa) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK- LISTOPAD 2015 część 1 POZNAJEMY NASZĄ SZKOŁĘ 1.Nasza szkoła Zabawy integrujące zespół klasowy.. W oparciu o ten plan uczniowie są rozliczani ze swojego zachowania.. Ćwiczenia grafomotoryczne rysowanie po śladzie.1 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 44 W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Adres Miejskie Przedszkole nr 44 ul. Zawada-Szkolna 24 66 - 001 Zielona Góra Tel.68 321 12 90 e-mail: psp.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.. BLOK TEMATYCZNY.. Półrocze - ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodze , wnioski do pracy w II półroczu..

Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Luty 1.b.. ROK SZKOLNY 2016/2017.. Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.. 2.Kształtowanie umiejętności obcowania i formułowania wniosków na podstawie czynionych obserwacji.Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej Rok szkolny 2021/2022 .. w życie internatu ( klasy I-wsze) -zajęcia integracyjne w grupie.. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Plan pracy wychowawców jest realizowany na godzinie wychowawczej.Plan pracy wychowawcy klasy Ia na rok szkolny 2020/2021 jest zgodny z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.. Cały zespół.. Opłatek klasowy.. Przygotowanie dziecka do roli ucznia i do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. Cel wychowania: Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.. 7.Rozwój samorządowej działalności wychowanka: .. uczestnictwa w procesie dydaktyczno- wychowawczym..

... · Wygłaszanie referatów związanych pracą dydaktyczno-wychowawczą.

Najwięcej czynności - rozpisanie planu rocznego pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego (czyli ewaluacji, kontroli i wspomagania działań nauczycieli), planu doskonalenia nauczycieli itp. dokonuje się na początku roku dydaktycznego (lub nawet przed jego rozpoczęciem).Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej rok szkolny 2016/17 .. W roku szkolnym 2020/2021 zrealizować w klasie VI C z matematyki dział .2.. PODSTAWY PLANU.. Cel strategiczny: Szkoła zapewnia wysokie standardy nauczania.. Uczeń definiuje, jakie są zasady przestrzegania higieny osobistej, jak szanować samego siebie oraz .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Żylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im.. W. Grajoszek.. W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.. Arkadego Fiedlera w Nowem będzie kontynuowany w oparciu o następujące źródła.. Harmonijny rozwój osobowości ucznia.. Wszyscy wychowawcy klas IV-VI sporządzili plan pracy wychowawców, który zawiera tematy lekcji mówiące o dobrym zachowaniu.. Zabawy na świeżym .wychowawców klas 1-3 należy skupić się na twórczym rozwiązywaniu zagadnień z edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej w celu zwiększenia sukcesów dydaktycznych uczniów oraz lepszego .. plany dydaktyczne 2.. Styczeń 1.. Ø Ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa.. Ø Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.. Ø Współtworzy i respektuje normy grupowe.Plan pracy wychowawcy klasy pierwszej szkoły średniej.. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.5.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły, lepiej .Plan działań wychowawczych dla klasy PIERWSZEJ .. DYDAKTYKA.. ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO: 1.. Organizacja pracy dydaktycznej W szkole to takie zharmonizowanie funkcji szkoły jako całości , że wszystkie składające się na nią elementy przyczyniają się do powodzenia tej pracy , czyli zapewniają .1. na bieżąco.. A. Główka.. Zapoznanie uczniów z zasadami partnerstwa w1 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY II CEL WYCHOWANIA: Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąPlanowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest procesem rozpisanym na cały rok przedszkolny.. Cele operacyjne: Podniesienie efektów kształcenia.. Pierwszy semestr we naszej klasie- próba samooceny i oceny kolegów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt