Jakie znasz przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską

Pobierz

Uczeń:1) umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie; 2) wyjaśnia przyczyny i wskazuje skutki ekspansji Rzymu, opisując postawy Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych; 3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; 4) rozróżnia .Temat lekcji Wymagania na oceny dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającąhistorycznych na materialne i niematerialne, podania przykładów źródeł PRADZIEJE 1. z 2015, poz. 2156, ze zm.).NOWE PUNKTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ - na 02.10.2013 7.. Afryka − kolebka ludzkości 1.2 1 Uczeń: wyjaśnia i stosuje pojęcia: paleolit, neolit, kultura, gatunek, ewolucja, Homo habilis, Homo erectus, australopitek, neandertalczyk wyjaśnia proces ewolucji gatunku ludzkiego Wpływ kultury greckiej ,na kulturę Rzymską .. Question from @Sweet393 - Szkoła podstawowa - HistoriaPrzykłady wpływu kultury arabskiej i islamu na kulturę europejską: Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; 4) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego..

Największy wpływ na kulturę Greków miała sztuka minojska.

Uczeń charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków - język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.. praca z mapą.. Dziedzictwo antyku.. Była to lekka , pełna światła architektura pałacowa ( pałac Minosa w Knossos).Jakie to Zwierzę?. antycznego świata w róŜnych dziedzinach: filozofii, nauce .Znaczenie rolnictwa dla powstania cywilizacji.. Uczeń: 1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa; 2) wskazuje przyczyny i przykłady prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim.. pierwsza druga trzecia 6.. Dziedzictwo antyku.. Chrześcijaństwo.. Uczeń:Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U.. praca pod kierunkiem.. Daję NAJJ.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .bastek497 Odkąd cała Hellada została podbita przez Rzym, grecka kultura miała duży wpływ na kulturę rzymską.. Wyjaśnij, na czym polega znaczenie prawa rzymskiego dla współczesnego prawodawstwa.. - dostrzega wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia ludzi, - wyjaśnia i posługuje się pojęciami: Żyzny Półksiężyc, rewolucja neolityczna, - wskazuje korzyści, jakie przyniosło człowiekowi udomowienie dzikich zwierząt, - wskazuje związki między zmianami klimatycznymiNa podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U..

Uczeń: 1) charakteryzuje najwaŜniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej.

2 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Arabowie i świat islamski.. 6.Wymagania Edukacyjne Klasa 1 - ID:5e0511841a624.. Name4.3 Cywilizacja grecka.. Rola prawa w życiu rzymian 2.. Czczono greckich herosów czy wodzów, byli wzorami do naśladowania przez rzymskich wodzów,czego przykładem może być Juliusz Cezar, który jak .Podaj przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską.. Podaj charakterystyczne cechy sztuki rzymskiej.. Uczeń: 1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnejpodaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; wymienić zabytki starożytnego Rzymu, opisać ich rolę i znaczenie; przedstawia proces budowy rzymskich dróg; interpretować materiał ikonograficzny; posługiwać się planem miasta.. 2 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Vademecum nauczyciela" został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach .historycznych na materialne i niematerialne, potrafi podać przykłady źródeł Afryka − kolebka ludzkości 1.2 1 Uczeń: • wyjaśnia i stosuje pojęcia: paleolit, neolit, kultura, gatunek, ewolucja, homo habilis, homo erectus, australopitek, neandertalczyk • wyjaśnia proces ewolucji gatunku ludzkiego Uczeń: • potrafi posługiwać .zaznacza na osi paleolit, umie wskazać na osi kierunki ekspansji człowieka współczesnego, Uczeń: posługuje się mapą, wie, dlaczego ludzie musieli żyć w grupach, dostrzega wpływ klimatu na warunki życia ludzi, ..

...3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; 4) rozróŜnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku staroŜytnego państwa.

Środki dydaktyczne:Pomocy PLISSSS.. 5.3 Cywilizacja rzymska.. Rzymianie , chociaż mniej oryginalni , rozwinęli schedę po Grekach i sprawili , że sztuka starożytnej Grecji i Rzymu stanowi do dziś jeden z filarów kultury.. rzymskiego.. dyskusja .. Pomóżcie : 1.. Uczeń podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską.3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; pierwsza druga trzecia 4) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego.. Uczeń: • potrafi posługiwać się mapą, • umieszcza na osi czasu poja-wienie się człowieka rozumne-go i wskazuje na mapie etapy zasiedlenia przez niego Ziemi.. Metody: rozmowa nauczająca.. Dziedzictwo antyku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt