Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej interpretacja

Pobierz

Wskaźnik o wartości ć 1,2 .Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.. Oznacza to w praktyce, iż najbardziej płynne elementy majątku obrotowego - czyli suma należności i roszczeń, krótkoterminowych papierów wartościowych oraz środków pieniężnych powinny być równe całości zobowiązań bieżących.Wskaźnik szybkiej płynności pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,40 1,20 1,60 Wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej 0,75 0,68 1,02 Wskaźnik środków pieniężnych 0,12 0,11 0,17 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych przedsiębiorstwa X.. Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2 świadczy o złej sytuacji w przedsiębiorstwie.Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik Wzór Opis wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) aktywa bieżące / zobowiązania bieżące Wskaźnik pokazuje możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.. Oznacza to, że znaczna część aktywów obrotowych P&G utknęła w mniej płynnych aktywach, takich jak zapasy lub przedpłaty.. W mianowniku tego wskaźnika występują również bieżące pasywa, lecz wartość licznika stanowią tylko inwestycje krótkoterminowe i należności krótkoterminowe.Wskaźnik podwyższonej płynności - Powinien oscylować w granicy 1..

Wskaźnik podwyższonej płynnościInterpretacja wskaź nika.

Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia .Analiza płynności dynamicznej.. (ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne.. Istota płynności finansowej Określając status płynności finansowej, firma ocenia, w jakim stanie znajduje się przedsiębiorstwo.. Wskaźnik bieżącej płynności jest wyrażany przez .Słowa kluczowe: analiza finansowa, analiza płynności przedsiębiorstwa, rozlicze-nia międzyokresowe, podmioty lecznicze.. Statyczne wskaźniki płynności finansowej spółki X w latach 2013-2015 Wskaźniki 2013 2014 2015 Wskaźnik płynności bieżącej 0,91 1,33 0,530 Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 1,22 0,470 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,29 0,050 Wskaźnik inwestycje krótkoterminowe/zob..

Podstawowe wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźnik płynności gotówkowej: Wskaźnik płynności gotówkowej uwzględnia najbardziej płynne środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa.Miarą płynności finansowe określamy dzięki wskaźnikom, np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik podwyższonej płynności czy wskaźnik gotówkowej płynności dzięki, którym możemy ocenić czy dane przedsiębiorstwo posiada wystarczające zasoby finansowe do spłacenia zobowiązań.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności szybkiej klasycznego, płynności II stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów): spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie .- wskaźnik płynności bieżącej: to informacja, ile razy aktywa bieżące są w stanie pokryć bieżące zobowiązania.. Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność.. Płynność finansową przedsiębiorstwa można określić na podstawie poniżej omówionych wskaźników, które opierają swoje wyliczenia na posiadanych aktywach obrotowych, czyli inaczej kapitale pracującym.. Wartości uważane za optymalne to przeważnie: 0,1 - 0,2..

Znaczenie szybkiego wskaźnika .

.Wskaźnik płynności gotówkowej w roku 2012 wyniósł 11,2% co oznacza, że jednostka może spłacić ok. 11,2% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.. Oznacza to, iż otrzymany wynik można porównać do zakresu, który obejmuje wyniki świadczące o dobrej kondycji jednostki w zakresie płynności finansowej.Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej oraz wskaźnik płynności szybkiej w roku 2 ulega jeszcze bardziej poprawie w porównaniu z rokiem 1, co należy ocenić pozytywnie, z wyjątkiem wskaźnika środków pieniężnych, który nieznacznie się obniża.Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2 - 2,0.. Aby firma miała bieżącą płynność finansową, wartość bieżących aktywów powinna być dwa razy wyższa niż kwota bieżących pasywów.. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien oscylować w granicach 0,1-0,2 (10 % - 20 % ).Wskaźniki płynności finansowej i ich znaczenie w przypadku określania płynności finansowej są ważnym elementem każdej analizy płynności finansowej firmy, którą przeprowadza się przeważnie w dużych firmach o rozbudowanej strukturze, jak np.: spółki jawne, akcyjne, komandytowe, czy z ograniczoną odpowiedzialnością.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) informuje w jakim stopniu bieżące pasywa są pokrywane przez bieżące aktywa.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o posiadanej przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych opierając się na aktywach bieżących..

Opis wskaźnika.

Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki.. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości: poniżej dolnej granicy przedziału, spółka może mieć problem z płynnością, powyżej górnej granicy .Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia) Sposób obliczania.. W zestawie wskaźników płynności dynamicznej został wykorzystany rachunek przepływów pieniężnych w relacji do wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.. Wskaźnik ten jest jednym z głównych narzędzi .3.. W praktyce za zadowalający przyjmuje się wskaźnik płynności szybki z przedziału 1,0-1,3.. Opinie, co do optymalnego zakresu wskaźnika płynności gotówkowej, bywają rozbieżne.. Niska płynność albo jej utrata może zakończyć się nawet bankructwem.Wskaźnik bieżącej płynności : Wskaźnik ten jest nazywany wskaźnikiem trzeciego stopnia .. bieżące 0,01 0,28 0,002wskaźnik podwyższonej płynności finansowej - wskaźnik szybki (quick ratio, acid-test ratio), wskaźnik wypłacalności gotówkowej - wskaźnik super szybki (super quick ratio) wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem (net working capital to total assets).Interpretacja rezultatów - wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia) Wskaźnik płynności gotówkowej interpretuje się w oparciu o porównanie rezultatów z poziomem optymalnym, który został wyznaczony przez autorów opracowań naukowych.. Co to oznacza?. Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale 1,5 - 2 (150%-200 %) .. Zadowalający poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej mieści się w przedziale od 1,2 do 2.. Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje z obowiązania bie żące płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi.. W ogólnym ujęciu uważa się, że pożądane (optymalne) rezultaty są bliskie wartości 0,2 [1].W roku 1 wszystkie wskaźniki płynności kształtują się na dobrym, niemal książkowym, poziomie.. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 12,34%, co oznacza, że jednostka może spłacić 12,34% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.Interpretacja rezultatów, które przyjmuje wskaźnik płynności bieżącej jest ułatwiona ponieważ, przeprowadzono wiele badań na temat jego optymalnego poziomu.. Oznacza to, że wartość bieżących aktywów powinna być około dwa razy większa niż bieżące zobowiązania.. Wartość tego mnożnika powinna się mieścić w granicy <1,2-2,0>.W przypadku gdy .Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio.. Za minimum bezpieczeństwa finansowego przyjmuje się 1,2.. Dzięki uzyskanym wynikom, osoba dokonująca analizy jest w stanie określić stopień .Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej (z ang.: quick ratio), zwany również wskaźnikiem szybkim, jest zaostrzoną wersją wskaźnika bieżącej płynności finansowej.. Wskaźnik osiągający wielkość 2 oznacza , że aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od .Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt