Wypisz główne zadania samorządu wojewódzkiego

Pobierz

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 2) promocji i ochrony zdrowia; 3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 4) pomocy społecznej; 4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;Do podstawowych zadań samorządu województwa należą sprawy z zakresu: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i polityki prorodzinnej;Zadania samorządu wojewódzkiego: nadzór nad szkołami wyższymi, oraz średnimi o regionalnym znaczeniu; opieka nad muzeami, bibliotekami oraz teatrami; nadzór nad specjalistycznymi szpitalami; prowadzenie pomocy społecznej o regionalnym zasięgu; ochrona środowiska; organizacja masowej komunikacji na terenie województwa; dbanie o wojewódzkie drogiUstawy dzielą zatem zadania samorządu terytorialnego pomiędzy gminę, powiat oraz województwo.. W Polsce istnieje domniemanie kompetencji na rzecz gminy.. Matematyka Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 32.. Obszar Działania : komunikacja, bezpieczenstwo, kultura, oświata, ochrona zdrowia, walka z bezrobociem, ochrona środowiska, pomoc społeczna, gospodarka przestrzenna i budownictwo.. 1.Władze: I. władze powiatu /starosta, zarząd, rada/ II..

Przypisz przykłady zadań do władz powiatu lub władz samorządu województwa.

około godziny temu 8 Historia Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa takim, że tg alfa = pierwiastek z 2. władze samorządowe województwa /marszałek, zarząd, sejmik/ Zadania: A - podział środków z UE B - prowadzi szpital specjalistyczny C - finansuje I liceum OgólnokształcąceDo zadań samorządu wojewódzkiego należy m.in.: zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym.Wymień 2 zadania samorządu wojewódzkiego.. * Kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.. 0 0Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: - infrastruktury technicznej (drogi publiczne i transport); - infrastruktury społecznej ( edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe; promocja i ochrona zdrowia; kultura i ochrona jej dóbr; pomoc społeczna, polityka prorodzinna, kultura fizyczna i turystyka, ochrona praw konsumentów, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy .w tym roku w naszym kraju przywrócono samorząd, a od 1999 roku struktura samorządu terytorialnego jest trójstopniowa i składa się z samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego (przy czym w województwie, poza samorządem terytorialnym, działają też organy będące przedłużeniem władzy centralnej - w postaci wojewody, który jest przedstawicielem …-wykonują zadania publiczne-mają osobowość prawną-ich samodzielność podlega ochronie sądowej-wykonują zadania własne, zlecone i powierzone-kadencja organów obu samorządów trwa 4 lata-są wybierane w tych samych wyborach..

różnice:-organ stanowiący powiatu to rada powiatu, a województwa to sejmik wojewódzkiThe Document has movedwymien zadania samorządu terytorialnego .


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt