Sprawozdanie wychowawcy o klasie 4

Pobierz

Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. 2020/21 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 02.02.2021 r. I.. FREKWENCJA .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. WYCHOWAWCA .. Propozycja o nie klasyfikowaniu uczniów do klasy III ( nazwisko i imię ucznia, przyczyna).. Uzasadnienie ocen celujących.. Piszemy w nim O SOBIE.. Imię i nazwisko wychowawcy …………………………………… Wykaz ocen uzyskanych przez uczniów klasy SP/G* Ilość uczniów w klasie (w tym dziewcząt Przedmiot Cel.. ILOŚĆ UCZNIÓW .. Ocena wzorowe b.dobre dobre poprawne nieodpow.. Uczniowie wyróżnieni bardzo dobrze czytają, piszą, zwracając uwagę na poznane zasady ortograficzne.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Posługuje się liczydłami.. W zapamiętywaniu monografii liczb bardzo pomocne dla dziecka są tabliczki sensoryczne (chłopiec wodzi palcem po cyfrze, w ten sposób ją rozpoznaje i zapamiętuje jej kształt).. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.Siedmioro uczniów prezentuje bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, pozostali uczniowie średnie i słabe.. Imię i nazwisko przedmiot uzasadnienie .. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Sprawozdanie wychowawcy klasy Napiszemy je szybko i sprawnie, jeśli najpierw przygotujemy sobie odpowiedzi na następujące pytania: 1..

Podpis wychowawcy klasy.

Jaka była frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych?. Zadania do realizacji Ocena stopnia realizacji zadania ( z uwzględnieniem konkretnych planowanych form realizacji oraz danych dotyczących daty działań,4.. Średnia przedm.. Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.. 3. Ilu uczniów jest z orzeczeniami i opiniami?. Podsumowując pracę zespołu wychowawców klasy IV i V stwierdza się, iż zamierzone cele zostały zrealizowane i osiągnięto odpowiednie efekty.. Edukacja społecznaLiczba uczniów o średniej ocen 4,75 Procent klasy Liczba uczniów z ocenami celującymi Frekwencja za 4 m-ce % 5.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docDział: Szkoła podstawowa - kl. I-III Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza Klasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. edukacyjne) …………………………….…….od 1 do 4.. Obserwować zachowania uczniów na terenie szkoły w celu określenia potencjalnych sprawców i ofiar cyberprzemocy i innych zagrożeń w sieci.. Uczniowie klasy 4. zrealizowali zadania wynikające z Planu Działań Wychowawcy Klasy na rok szkolny 2014/2015: -Ognisko, -Dzień Chłopca, -Andrzejki,W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV..

Jest to sprawozdanie wychowawcy.

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. uczniów Oceny nieodpowiednie i naganne otrzymali : Nazwisko i imię Ocena Uzasadnienie oceny Powyższe ustalenia wychowawca klasy przedłoży do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY za semestr I / na zakończenie* roku szkolnego ………………….. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. Poznane cyfry potrafi dopasować do odpowiedniego zbioru.. Nazwisko i imię Średnia ocen powyżej 4,75 Zachowanie Uczniowie z ocenami celującymi: L.p.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.. ŚREDNIA KLASY .. Uczennica ………………… ma opinię z Uczniowie wyróżnieni Analiza pracy klasySprawozdanie klasyfikacyjne kl.4-8 >>>plik do pobrania.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Przykładowe sprawozdanie wychowawcy TUTAJ Sprawozdanie na radę podsumowującą, to sprawozdanie nauczyciela.. Współpraca układała się dobrze i przebiegała w sposób systematyczny, wynikający z bieżących potrzeb szkoły.Klasa: 4 Wychowawca: Joanna Wieczorek 1.. Inaczej mówiąc chwalimy się swoją pracą.. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego..

Analiza efektów działań wychowawcy klasy Lp.

Język polski 3.z analizy danych wynika, że dość dobrze oceniona zostało przeciwdziałanie agresji, zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków w szkole - 69,2%, promowanie osiągnięć uczniów, rozwijanie zainteresowań, integracja działań profilaktyczno - wychowawczych, kształtowanie postaw patriotycznych - 43%, kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych …SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KL. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szk.. 4.Arkusz samooceny.. Stan klasy na początku roku szkolnego: 26 2.. Uczniowie klasy III osiągnęli w tym roku szkolnym średnie wyniki, świadczą o tym miesięczne sprawdziany oraz wyniki diagnozy po klasie III.. I radzę nie być tutaj skromnym o stycznia 05, 2022ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY ZA .. SEMESTR ROKU .. KLASA .. Zapisanych: 27 4.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują się na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (słabe widzenie i niepełnosprawność intelektualna lekkiego .Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska Ilość uczniów1.. Wykazuje dużą chęć do wykonywania zadań..

Imię i nazwisko ucznia Przedmiot Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów w klasie: L.p.

Sprawozdanie wychowawcy >>> 23.05.2022 r. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej >>>plik do pobrania.. PROTOKÓŁ.. z posiedzenia Komisji Klasyfikacyjnej kl.. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Author: Michalina Last modified by: Magdalena Created Date: 1/14/2018 5:55:00 AM Company: Microsoft1.. OCENY KLASYSprawozdanie z działalności wychowawczej.. Wygłaszają z pamięci wiersze, piosenki i fragmenty prozy.W sprawozdaniu na radę klasyfikacyjną powinny znaleźć się wszystkie informacje O KLASIE.. naganne Liczba.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 4-8 .. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną >>>plik do pobrania.warsztaty dla klas 4-8 - "CAŁA PRAWDA O NAŁOGACH"; szkolenia RP pt. : "Nowa rzeczywistość w Covidzie -czyli jak uzyskać równowagę w czasach pandemii"; działania w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu; 6.. W przypadku wystąpienia któregoś z tych zjawisk podejmować efektywne działania mające na celu rozwiązanie zaistniałego problemu.. Przedmiot Średnia ocen 1.. Uczennica Julia T. i Tomasz M. znacznie wyróżnia się na tle klasy pod względem osiągnięć edukacyjnych.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Liczba uczniów ….….. , w tym nieklasyfikowanych (nazw.. Wypowiadają się chętnie na temat własnych przeżyć, ilustracji i utworów literackich.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Czworo uczniów prezentuje bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, pozostali uczniowie średnie i słabe.. Frekwencja 92,86 Informacja o realizacji programu nauczania Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.. Stan klasy w dniu klasyfikacji: 27 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt